Διαμαρτυρίες προσφύγων στις Αγγλικές Βάσεις

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2007
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με την προστασία των αιτούντων άσυλο και προσφύγων που διαμαρτύρονται στις Αγγλικές Βάσεις

Λευκωσία – Η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο ( UNHCR) επιθυμεί να εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με την κατάσταση των αιτούντων άσυλο και προσφύγων που διαμένουν στις κυρίαρχες περιοχές των βάσεων στην Δεκέλεια (στο Richmond Village), κατόπιν της χθεσινής διαμαρτυρίας. Η UNHCR καλεί τα μέρη που εμπλέκονται στην προστασία των ανθρώπων αυτών να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντί τους, όπως αυτές προβλέπονται από τη Σύμβαση των Προσφύγων του 1951 γενικά, αλλά και ειδικότερα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η UNHCR έχει πληροφορηθεί ότι 100 περίπου άτομα έχουν αρχίσει διαμαρτυρίες από χθές αναφορικά με το περιεχόμενο επιστολής (ημερ. 13 Φεβρουαρίου 2007) που απέστειλε η διοίκηση των Βάσεων στους περίπου 62 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που διαμένουν στο Richmond Village στις Βάσεις της Δεκέλειας. Η επιστολή , μεταξύ άλλων, τους καλούσε να εκκενώσουν το Richmond Village μέχρι την 31η Μαϊου 2007. Μαζί με την επιστολή τους στάλθηκαν επίσης, επιστολές επιβεβαίωσης που εκδόθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπου ενημερώνονται ότι οι αιτήσεις τους για άσυλο έχουν υποβληθεί και ότι η επιστολή επιβεβαίωσης θα αποτελούσε και την προσωρινή άδεια παραμονής, μέσω της οποίας θα μπορούσαν να έχουν και πρόσβαση στα κοινωνικά τους δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ενημερώθηκαν επιπλέον ότι θα μπορούσαν να αποταθούν στις αρχές της Δημοκρατίας προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και ότι το βοήθημα που τους έδιδαν μέχρι τώρα οι αρχές των Βάσεων θα σταματούσε στις 26 Φεβρουαρίου 2006.

Τον Φεβρουάριο του 2003, η Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας σχετικά με Παράνομους Μετανάστες και Αιτούντες Άσυλο, το οποίο και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όπως προβλέπει το Μνημόνιο οι διατάξεις του τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, αιτών άσυλο οποίος εισέρχεται στην Κύπρο απευθείας μέσω των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων θα αποτελεί ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου (μέσω της διοίκησης των Βάσεων). Οποιοσδήποτε αιτών άσυλο που διαμένει στις Βάσεις και έχει εισέλθει στην Κύπρο από οποιαδήποτε περιοχή εκτός των Βάσεων, η ευθύνη για αυτό το άτομο μεταφέρεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου προσώπων που εισήλθαν στην Κύπρο μέσω των Βάσεων, το Μνημόνιο προβλέπει ότι η εξέταση θα γίνεται για λογαριασμό της διοίκησης των Βάσεων από τα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας (δηλ. της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής Αρχής), σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία των Βάσεων. Για τους αιτούντες άσυλο που δεν έφτασαν απευθείας στις Βάσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για αυτούς και επομένως υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεών τους. Επομένως, η εξέταση των αιτήσεων για όλους τους αιτούντες άσυλο που διαμένουν στις Βάσεις μπορεί να γίνει μόνο από την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι από τις Βάσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Μνημόνιο οι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες μπορούν να παραμείνουν στις Βάσεις αν το επιθυμούν. Επίσης, το Μνημόνιο προβλέπει ότι οι Αρχές των Βάσεων είναι υπεύθυνες να παρέχουν στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που εισήλθαν στην Κύπρο απευθείας μέσω των Βάσεων επαρκές βιοτικό επίπεδο και ότι θα πρέπει να διασφαλίσουν πρόσβασή τους στα κοινωνικά τους δικαιώματα στη Δημοκρατία.

Σχετικά με τους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που δεν υπάγονται στην ευθύνη της Δημοκρατίας, αλλά με βάση το Μνημόνιο μεταφέρεται αυτή η ευθύνη στη Δημοκρατία, το Μνημόνιο προβλέπει την αποζημίωση της Δημοκρατίας αναφορικά με το κόστος της εξέτασης των αιτήσεων καθώς και το κόστος από την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα των εν λόγω δικαιούχων.

Οι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Βάσεων θα πρέπει να εγγραφούν στη Δημοκρατία προκειμένου να εξεταστούν οι αιτήσεις τους από τα αρμόδια όργανα ή/και να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην Δημοκρατία.

Στο παρών στάδιο, υπάρχουν τρείς ομάδες αιτούντων άσυλο και προσφύγων που διαμένουν στις Βάσεις. Μία ομάδα είναι τα άτομα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Βάσεων και οι αιτήσεις τους δεν έχουν εξεταστεί ακόμα, μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Βάσεων, έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες αλλά δεν έχουν εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και μία τρίτη ομάδα για τους οποίου υπεύθυνη είναι η Δημοκρατία.

Τον Οκτώβριο του 2006, η Υπηρεσία Ασύλου, η διοίκηση των Βάσεων και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συναντήθηκαν με αυτούς τους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που διαμένουν στις Βάσεις, προκειμένου να ξεκαθαριστούν θέματα ζωτικής σημασίας για αυτούς. Κατά τη σύσκεψη, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές (Δημοκρατία και Βάσεις) τους επιβεβαίωσαν ότι θα τηρηθούν οι διατάξεις του Μνημονίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία τους διαβεβαίωσε ότι με την εγγραφή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία θα τους επιτραπεί πρόσβαση στη διαδικασία και στα δικαιώματά τους ενώ οι αρχές των Βάσεων τους επιβεβαίωσαν ότι δεν θα τους ανάγκαζε να μετακινηθούν με την εγγραφή τους στην Δημοκρατία.

Η επιστολή της 13ης Φεβρουαρίου στάλθηκε σε όλους τους ενδιαφερομένους, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός των διαφορετικών ζητημάτων που αφορούν τα άτομα των τριών διαφορετικών ομάδων. Η επιστολή δεν περιέλαβε οποιαδήποτε πληροφορία προς τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες οι οποίοι σύμφωνα με το Μνημόνιο θα δικαιούνταν μετεγκατάσταση σε χώρα που θα ήταν διαθέσιμη να τους δεχθεί και οι οποίοι είχαν ενημερωθεί γι’ αυτή τη δυνατότητα στη σύσκεψη του Οκτώβρη τους 2006. Επιπλέον, πήραν όλοι, ακόμα και οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες τις επιστολές επιβεβαίωσης της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγχυση αφού ήδη η Υπηρεσία Ασύλου είχε εκδώσει επιστολές με τις οποίες επιβεβαίωνε το καθεστώς τους ως πρόσφυγες και ότι δεν υπήρχε πρόθεση να επανεξετάσουν το καθεστώς τους.

Καλούμε τις αρχές των Βάσεων να επιβεβαιώσουν τους ενδιαφερομένους ότι το περιεχόμενο της επιστολής της 13ης Φεβρουαρίου δεν έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις των Βάσεων όπως αναφέρονται στο Μνημόνιο και οι οποίες επισφραγίστηκαν στην σύσκεψη του Οκτωβρίου 2006. Επιπλέον, η διακοπή του δημοσίου βοηθήματος χωρίς προηγουμένως να διασφαλιστεί ότι θα έχουν ουσιαστική πρόσβαση στα δικαιώματά τους στην Δημοκρατία, θα αποβεί επιζήμια για την ευημερία των ανθρώπων αυτών.

ΤΕΛΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Αιμίλια Στροβολίδου, Εκπρόσωπος Τύπου, e-mail: strovoli@unhcr.org

No comments: